Breaking News

Xe trước phanh gấp bị xe sau đâm – xe nào sai ?

Hỏi : Phanh gấp bị xe sau đâm – xe nào sai? Tôi gặp tình hống bất ngờ phía trước nên bắt buộc phải cho xe thắng gấp và bị xe đi cùng chiều phía sau tông mạnh khiến xe tôi bị hư hỏng nặng, xin hỏi trường hợp này xử lý …

Read More »